Vacancies

IN THE OFFICE OF COUNCILLOR FOR THE GOWERTON COMMUNITY COUNCIL WEST WARD
NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Section 87 (2) of the Local Government Act 1972 that a Casual Vacancy exists in the Office of Councillor for the above ward of the said community.

An election to fill the vacancy will be held if within fourteen days (computed in accordance with Rule 2 of the Local Parish and Communities Rules 1986) after the publication of this notice a request for such an election is made in writing to the Returning Officer, Room 216, Guildhall, Swansea, SA1 4PE by TEN electors for the electoral area in which the vacancy occurs.

If no such request in writing is received by the Returning Officer the vacancy will be filled by the Community Council by co-option.

Dated 11 March 2024

Allison James
Clerk to the Council
YN SWYDD Y CYNGHORYDD AR GYFER TREGWYR WARD GORLLEWIN
HYSBYSIR TRWY HYN, yn unol ag Adran 87 (2) Deddf Llywodraeth Leol 1972, y ceir Swydd Wag Achlysurol ar gyfer swydd cynghorydd dros y ward uchod yn y gymuned a nodwyd.

Caiff etholiad i lenwi'r swydd wag ei gynnal os cyflwynir cais yn ysgrifenedig o fewn 14 diwrnod (wedi'u cyfrif yn unol â Rheol 2 Rheolau Plwyfi a Chymunedau Lleol 1986) i gyhoeddi'r hysbysiad hwn am etholiad o'r fath i'r Swyddog Canlyniadau, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE gan DDEG etholwr sy'n cynrychioli'r ardal etholiadol lle mae'r swydd yn wag.

Os nad yw'r Swyddog Canlyniadau'n derbyn y fath gais yn ysgrifenedig, caiff y swydd ei llenwi gan y cyngor cymuned trwy gyfethol.

Dyddiedig 11 MAWRTH 2024

Allison James
Clerc y Cyngor